Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu         
I infopäev              
III infopäev              
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Mittetulundusühingud » MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu » I infopäev

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu   I infopäeva kokkuvõte

 

Aeg:                Kolmapäev 12.november 2008.a.

Koht:              Nõmme talu,Kallavere küla, Jõelähtme vald

Algus:             kell 17.00

Infopäeva juht:           Arno Kannike

Üleskirjutaja:              Helju Lukas

Osalejad:        osalejate nimekiri lisa nr.1

Päevakava:    infopäeva päevakava lisa nr.2

 

Infopäeva avamine: Infopäeva  avab juhatuse esimees Arno Kannike ja annab sõna tervituseks vallavalitsuse liikmele Merike Metstak.

 

Esimene teema:PM Maaelu Arengu Osakonna Kohaliku Algatuse ja Elukeskkonna Büroo peaspetsialist Katre Kets tutvustas Leader programmi rakendamist Eestis. Andis üldist informatsiooni  Leader meetmete kohta ning tutvustas strateegia väljatöötamise üldiseid

aluseid. Käsitles Leader meetmete  rakendamist etappide viisi. Strateegias tuleb kirja panna, mida oma piirkonnas teha tahame. Teine etapp on väljatöötatud strateegia rakendamine.

Soovitab tutvuda EÜ Nõukogu määrusega nr.1698/2005, 20.september 2005.

 

Teine teema: Ettekande teeb Koostöökogu Juhatuse esimees Arno Kannike.

Ettekandja andis ülevaate liikmelisusest, tutvustas edaspidise tegevuse suundasid ja seatud

põhieesmärke strateegia väljatöötamiseks kaasates aruteludesse võimalikult palju kohalikke

elanikke Viimsi,Rae ja Jõelähtme vallast. Eesmaärk on anda  kohalikule tasandile algne otsustamisõigus oma külaelu edaspidisel korraldamisel. Kuna Leader meetme põhieesmärk on leida kolme valla ühisosa strateegia väljatöötamisel, luua teemarühmad, kus igasse rühma peaksid kuuluma esindajad igast vallast ja soovitavalt ka igast sektorist. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kiri 05.novembrist 2008.a. nr. 2-1/9626 teatas, et MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule on võimalik eraldada toetust 1 635 000 krooni.

Kuna toetust oli taotletud  2 000 000 krooni, siis tuleb PRIA-le esitada uus tegevusgrupi toetuse Strateegia väljatöötamise tegevuskava ja uus eelarve vastavalt eraldatud  toetusele.

 

Diskusioon: Ümarlaua diskusioon “Uue Maakodutunde loomine meie piirkonnas”. Eeskõnelejaks valiti juhatuse liige Enno Selirand. Tekkis küsimus: kuidas siduda omavahel Viimsi rannakülas 4 kohalike elanike rühma, kes kõik on piirkonda asunud elama erinevatel aegadel:

-põliselanikud,

-uusasukad (elanud juba teatud aja piirkonnas)

-hilisasukad,

-kohalikud noored (Viimsi Vallas on olemas Noorte Parlament)

Neil kõigil on oma arusaam kohalikust arengust.Tekkis diskusioon: kuidas leida see ühisosa, mis ühendaks kõiki. Oma kogemuste põhjal leidis eeskõneleja, et tema näite alusel on see peaaegu võimatu. Midagi muuta ja elanikkonna gruppe ühendada püüdes  tekib hoopis viha vallavalitsuse vastu Kas üldse on võimalik leida ühendavat osa, kui elanike gruppide põhihuvi on elada eraldatuses.Tähendab, tuleb leida mingi pidepunkt, mis ühendaks kõiki elanike gruppe. Leida lahendused piirkonna kõige valusamatele probleemidele. Otsida võimalusi töö-ja pereelu aja ühitamiseks säästva arengu kaudu.

            

             

Arutelu käigus leiti, et peaks tekkima kohalik identiteet. Kõik üritused on suunatud kohalikele elanikele.See on piirkonna oma loo tegemine,küla mälestuste kogumine, kuhu on kaasatud kõik elanikud jõudes lõpuks välja  ettevõtluseni. Kaasata tuleb erasektor, MTÜ-d, äriettevõtted. Selleks tuleb läbi viia piirkonna ühiste huvide kaardistamine arvestades kolme valla ühist huvi.

Ühel meelel leiti, et kaardistamine on  esmane ülesanne ning  seda tuleks teostada teemarühmade kaupa.

 

Juhatus tegi ettepaneku moodustada 5 teemarühma. Teemarühmad esialgse sõnastuse järgi on:

A-teemarühm “Külakogukondade ühendamine ja arendamine”                                                                                                                                                      

B-teemarühm “Puhkemajandus ja turismi teemarühm”                                                                                                                                                     

C-teemarühm “Kohalike ja piirkondade teenuste ning tööhõive arendamine”                                                                                                                                             

D-teemarühm “Ranna-alade ja väikesaarte arendamise teemarühm

E-teemarühm “Noored Kodukoldes”                                                                                                                                                    Arutelu käigus  leiti, et on vaja teemarühmad  sõnastada täpsemalt või iga teema juurde lisada täpsustuseks kümmekond märksõna et hiljem oleks  lihtsam kaardistamist teostada. Selleks:

  1. selgitada valdades, millised uuringud elanike hulgas on juba läbi viidud?
  2. töötada välja uuringu metoodika ja küsimustik teemade lõikes;
  3. leida küsitlejad kaasates selleks kõrgkoolides õppivaid valdades elavaid tudengeid. Anda neile võimalus  kasutada andmeid diplomitöödes.

      4. Hankida Informatsiooni Eesti Üliõpilaste Liidust.

Teemarühmade töös osalemiseks on adnud nõusoleku:

A-teemarühm: 1.Tiia Välk-MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme

                           2.Merike Metstak-SA Rebala Fond

                           3.Arno Kannike-MTÜ Iru Ämma Klubi

                           4.Paavo Pent- MTÜ Rootsi-Kallavere Küla Selts

                           5.Raul Keinast- MTÜ Saviranna Külaselts

                           6.Tõnu Truumaa- MTÜ Kostivere Selts

B-teemarühm: 1.Tiia Välk-MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme

                           2. Karl Lindström FIE, Naissaare projekt

                           3. Ly Uukkivi-OÜ RL Kivitalu,Rae vald

                           4. Madis Kaasik-MTÜ Aiaotsa Aiandusühing,Viimsi vald

                           5. Sulev Hermaste-MTÜ Rae Kodanik

                           6. Margit Pärtel-MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing

                           7. Priit Adler- Jõelähtme Vallavalitsus

                           8. Maido Pajo-OÜ Pajo Õigusnõu

                           9. Lembit Tuur-  MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme

C-teemarühm: 1. Tiia Välk-MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme

                           2. Peeter Böckler-MTÜ Rae Tehnikaspordi Klubi

                           3. Ene Lill-OÜ Aaman,Viimsi vald

                           4. Lembit Tuur- MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme

                           5. Tiit Eenmaa- SA Rae Vabaajakeskus

D-teemarühm: 1. Enno Selirand-Viimsi Vallavalitsus

                           2. Karl-Juha Lindström- FIE Karl Juha Lindström-Naissaare arendaja

                           3. Madis Kaasik-MTÜ Aiaotsa Aiandusühing,Viimsi vald

                           4. Ain Kalmaru- MTÜ Saviranna Külaselts

Infopäev lõppes kell 20.15

 

Infopäeva Üleskirjutaja:.....................................

                                  

 

design by tiger.ee